Játékszabály

JÁTÉKSZABÁLYZAT
a Wächter Krisztina E.V. 2023.02.01 és 2023. 02.13 között zajló
 Facebook nyereményjátékához

A Játék időtartama:

A Játék 2023. február 1. napján 19 óra 00 perctől 2023. február 13. napján 23 óra 59 percig tart.  

A Nyereményjáték Szervezője: Wächter Krisztina E.V.  9730 Kőszeg

Rákóczi Ferenc utca 23. Adószám: 65880872-1-38.; a továbbiakban „Szervező”)

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt az alábbiak szerint

a Játékosnak kedvelni kell a  játékfelhívás posztját, valamint a Játékosoknak kommentet (hozzászólások) kell feltöltenie a szervező Facebook oldalának (https://www.facebook.com/Wachterkrisztisminktetovalas/) falára, – a játékfelhívás posztja alá, amely az első és rögzített poszt a Játék időtartama alatt -, amelyek az alábbi felhívásnak kell megfelelnie:

[NYEREMÉNYJÁTÉK]

Ha eddig csak kacérkodtál a sminktetoválás gondolatával, akkor most játssz velem, hiszen nyerhetsz egy 50 %-os kedvezményre jogosító kupont! Nem is egy, hanem három kupont fogok kisorsolni Valentin napon: egy szemöldök -, egy szemhéj – és egy ajaktetoválására felhasználható 50 %-os kedvezményt.

Mi kell tenned, hogy esélyed legyen nyerni?

Lájkold ezt a posztot itt a Facebookon! (Ha az Instagramon találkozol a játékkal, akkor is Facebookra gyere!)

Írd meg kommentben, hogy melyik területet szeretnéd tetováltatni! (szemöldök vagy szemhéj vagy ajak)

A kommentelők között 2023. február 14-én 14 órakor sorsolok, melynek eredményét még aznap közzéteszem itt a Facebookon!

A részletes szabály itt elérhető: https://www.wachterkriszti.hu/jatekszabaly

Kérlek benneteket, akkor vegyetek részt a játékban, ha tudjátok vállalni, hogy nyerés esetén a sminktetoválás kőszegi szalonomban készül!

Játsszatok velem, drukkolok mindenkinek!

A komment (hozzászólás) és a lájk jel megküldésével a játékosok egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a Játékban.

A résztvevők között összesen 3 db sminktetoválást (1 db szemöldök, 1 db szemhéj, 1 db ajak) sorsolunk ki, melyekre a listaárhoz képest 50 %-os árkedvezmény jár.

A Játékos egy kommentet küldhet be a Nyereményjátékba.

A sorsolás időpontja:

  1. február 14. napján 14:00 óra

A sorsolás a Szervező Facebook oldalán a kommentet beküldők közötti választás a Comment picker nevű oldal segítségével történik. Sorsjegyek nem készülnek a sorsolás nem nyilvános.

Szervező a sorsolás alkalmával 2 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A nyeremény nem átruházható, és készpénzre nem váltható. A nyeremény beváltható az értesítést követő kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapig. A nyeremények utáni Szja. és egyéb közteher-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a nyertest terhelik.

A nyertesek nyilvános Facebook posztban kerülnek kihirdetésre a sorsolás napján. Az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül a nyerteseknek jelentkezniük kell nevükkel, címükkel, telefonszámukkal a Szervező hivatalos Facebook oldalán keresztül küldött üzenetben. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a tartaléknyertest nevezi ki nyertesnek.

A Játékból ki vannak zárva a Wächter Krisztina E.V: munkavállalói, alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyereménye átvételére, valamint a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a gondnokával együtt jogosult.

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel – így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a fotó beküldése – késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Szervező fenntartja a Játék szabályai, mechanizmusa, valamint nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja jelen Játékszabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a Nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontján alapul, a 3.§ 9. pontja szerinti adatkezelő Wächter Krisztina E.V: (a továbbiakban: Adatkezelő).

A Nyereményjáték lebonyolításának, a nyeremény átadásának lehetővé tétele, a Nyereményjáték promóciója a Szervező közösségi oldalain történő közzététel útján történik.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos adatkezeléshez való hozzájárulása. Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy hozzájárulásnak, vagyis akaratuk megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott kinyilvánításának tekintik a Játékosok Játékban történő részvételét. A Játékban való részvétel esetén Adatkezelő úgy tekinti, hogy a Játékosok félreérthetetlen beleegyezésüket adták a rájuk vonatkozó, a fentiekben részletezett személyes adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés a Játékban való részvételtől kezdődik és a sorsolás lezárultáig, illetve sikeres részvétel esetén a nyeremény átadásáig tart, mely időtartam a Nyereményjáték lebonyolítása céljának megvalósulásához szükséges időtartamnak tekintendő. Adatkezelő az adatkezelés időtartamát követően a kezelt adatokat megsemmisíti. A Szervező közösségi oldalain megosztott tartalmakkal kapcsolatos adatkezelés azok törlése vagy zárolása iránti, az érintett Játékostól származó kérelem Adatkezelőhöz történő beérkezéséig tart.

Az adatok kezelését Adatkezelő munkaszervezetében az e feladat ellátására kijelölt munkavállalók végzik, az adatok megismerésére kizárólag ezen személyek jogosultak. A Játékosoktól származó személyes adatokat Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja, illetve azokat – a nyertesekre vonatkozó, jelen Játékszabályzat szerinti közzététel kivételével – nem hozzák nyilvánosságra. Adatkezelő köteles továbbá gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, illetve nyilvánosságra hozataltól.

Adatkezelő további kötelezettségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza.

A Játékosok bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, törlését vagy zárolását az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint. Kérelmeiket a Játékosok az info@wachterkriszti.hu e-mail címen tehetik meg.

Adatkezelő a tájékoztatási kötelezettségnek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, írásban köteles eleget tenni. A tájékoztatás ingyenes.

Az adatok helyesbítése, törlése illetve zárolása iránti kérelemnek az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt köteles eleget tenni. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja az adatokat, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely törlést kizárta. Ha az Adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a Játékossal a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Játékosok tiltakozhatnak személyes adatuk kezelése ellen,

  1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

A Játékosok az adataik kezelésével kapcsolatos sérelem bekövetkezése, vagy annak közvetlen fennállása esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy pert indíthatnak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt.

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a https://www.wachterkriszti.hu/jatekszabaly Facebook oldalon keresztül érhető el.

Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A Szervező a jelen Játékszabályzat változtatásának jogát fenntartja.

Jelen nyereményjátékot a Facebook (Facebook Inc.; székhely: 1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025) semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Játékosokat, hogy ha nyilvános Facebook oldalon tartalmat vagy információt tesznek közzé, illetve ha a Szervező részére átadott adatának közzétételéhez a Játékban történő részvétellel hozzájárul, azzal bárkit – beleértve a Facebookra be nem jelentkezett embereket is – képessé tesz arra, hogy hozzáférjenek az adott információhoz és azt felhasználják, valamint az adott Játékoshoz társítsák (például a Játékos nevét és a róla készült fényképet).

A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.

A Szervező a Facebookot a nyereményjátékkal összefüggésben teljeskörűen mentesíti.

Budapest, 2023.02.01.

Wächter Krisztina E.V.

Szervező

 

A sminktetoválás ajándéknak is kitűnő!

Ajándékutalvánnyal bármely alkalomra örömet szerzel szerettednek. A kiválasztott szolgáltatás névre szólóan vásárolható teljes értékében, vagy választott összegben.

Az ajándékutalvány átvehető személyesen a szalonban, vagy az ár utalása után e-mailben küldöm a sorszámozott utalványt. Részletekért keress elérhetőségeimen.